• مبارزه علی تاجداری و عادل فرتیت مراکشی غیر قانونی اعلام شد

    مبارزه علی تاجداری و عادل فرتیت مراکشی غیر قانونی اعلام شد

          مبارزه بین علی تاجداری و عادل فرتیت مراکشی به دلیل مسمومیت شدید علی تاجداری در حین مسابقه غیر قانونی اعلام شد و به زمان دیگری موکول شد.     براساس مستندات،آنالیز خون و تست های سم شناسی،علی تاجداری در حین مسابقه با عادل فرتیت دارای مسمومیت شدید بوده است.به همین علت فکرت